คำแนะนำในการป้องกันรหัสผ่านของท่าน

  • ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น
  • พนักงานของบริษัทฯ จะไม่สอบถาม
    เพื่อขอรหัสผ่านของท่าน
  • กรุณาป้องกันขณะใส่รหัสผ่านในสถานที่สาธารณะ

คู่มือ PRUpolicy