โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด การเข้าสู่เว็บไซต์ถือเป็นการรับรองว่าท่านมีความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ ข้อมูลเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำ


คำจำกัดสิทธิ์และความรับผิดชอบ

บริษัทฯได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเล้ว เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ณ วันที่ทำการเผยแพร่ข้อมูล ไม่มีการรับรองหรือการประกัน(ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในความ น่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำไปใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มิให้คำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากการผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส หรือโปรแกรมที่ ประสงค์ร้าย (Malicious Program) หรือมาโคร (Macro)


ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย ภายใต้กฏหมาย ลิขสิทธิ์ของภูมิภาคที่บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่


ท่านอาจดาวน์โหลด หรือพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล โดยท่านตกลงที่จะเก็บ บรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย ท่านจะไม่ทำซ้ำข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์นี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อ หรือใช้เพื่อ การพาณิชย์ โดยไม่แจ้งบริษัทฯ และได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร